Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetspolitikk


Lesja Bulldozerlag AS har som mål å levere alle tjenester med rett kvalitet til rett tid. Med kunden i fokus skal vi tilstrebe å levere gode tjenester som dekker hver enkelt kundes behov. Ved hjelp av lang erfaring, gode systemer og en variertarbeidsstokk med god faglig kompetanse skal vi jobbe preventivt for å forebygge feil og mangler, samt sikre kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.


Mennesket er den viktigste ressursen i LBL, og en god helse er det største aktivum et menneske har. LBL skal i første rekke prioritere en risikobasert tilnærming til arbeidet som skal utføres, for å sørge for at sikkerheten til våre ansatte, samt eventuelle 3.parter til en hver tid er i vare tatt på en trygg og god måte.


LBL skal arbeide på en måte som er forsvarlig med hensyn til påvirkninger av ytre miljø. Vi skal arbeide for å redusere utslipp, prioritere bærekraftige løsninger som skåner miljøet og unngå unødvendige inngrep i naturen/miljøet rundt oss

har etablert en miljøpolitikk og målsetninger basert på kartlagte vesentlige miljøaspekter. Miljøaspekter gjennomgås årlig ved ledelsens gjennomgang.


Vesentlige miljøaspekter som LBL vil fokusere på er:

 • CO2-Utslipp, få ned tomkjøring og valg av material og løsninger
 • Avfall fra produksjon/produkter, få ned avfallsmengden på alle våre nivå. Ombruk og materialgjenvinning skal hele tiden vurderes, kildesortering.
 • Terrenginngrep, det skal være minst mulig fotavtrykk etter oss fysisk. 

Målsettinger for vårt ledelsessystem innen: 

YM


 • 0 alvorlige utslipp
 • Investere i moderne og innovativ miljøvennlig teknologi
 • Sorteringsgrad på minimum 80% ved avfallshåndtering
 • Sørge for at omliggende natur/miljø er i en like god eller bedre stand ved endt prosjekt
 • Redusere årlig utslipp i forbindelse med tomgangskjøring på maskiner 3% (På spesifikke maskiner der en kan hente ut dokumentasjon.) KS


 • Levere våre tjenester til rett tid
 • Levere våre tjenester med rett kvalitet
 • Levere kvalitet i tjenesten til en konkurransedyktig pris
 • Bidra til å utdanne dyktige medarbeidere/lærlinger som tar fagbrev
 • Inneha en stabil og kompetent arbeidsstokk som kan utføre krevende oppdrag innen våre fagområder.
 • Være innovative og inneha en moderne maskinpark som kan utføre krevende prosjekter

HMS


 • H1 ≤ 0 (0 alvorlige skader/hendelser)
 • H2 ≤ 15
 • Sykefravær < 3,5%
 • Sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø for de ansatte